Ziggo Sport 14 Ziggo Sport 14

Kansspelvoorwaarden

Algemeen

1. Dit reglement is van toepassing op promotionele kansspelen (de "Kansspelen") die door Liberty Global Content Netherlands B.V. ("LGCN") op de website www.ziggosporttotaal.nl (de "Website") worden aangeboden. LGCN is gevestigd aan het Koningin Wilhelminaplein 2 - 4, te Amsterdam en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34186803.

2. Dit reglement ziet alleen op promotionele kansspelen en niet op voorwaarden voor het afsluiten van een abonnement op Ziggo Sport Totaal.

3. LGCN behoudt zich het recht voor om het Kansspel, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding jegens deelnemers aan het Kansspel gehouden te zijn.

4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal LGCN een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

5. LGCN handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Voorwaarden voor deelname

6. De Website kan (aanvullende) voorwaarden bevatten om mee te mogen doen aan een Kansspel. Deze voorwaarden zullen onderdeel uitmaken van dit reglement.

7. Door mee te doen aan een Kansspel, geven deelnemers aan het Kansspel aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

8. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

9. Medewerkers van LGCN en gelieerde ondernemingen, en hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website, worden deelnemers aan het Kansspel geen kosten in rekening gebracht.

11. LGCN behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan het Kansspel te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien (i) deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens LGCN of gelieerde ondernemingen of indien (ii) deze deelnemer onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven.

Prijzen en trekking

12. De te winnen prijzen van de Kansspelen zullen worden vermeld op de Website.

13. De prijswinnaars worden op onpartijdige wijze en (tenzij de Website anders vermeldt) door middel van verloting aangewezen. Tenzij anders aangegeven op de Website, maakt LGCN na de trekking de prijswinnaars bekend door contact met de prijswinnaar op te nemen per e-mail of door verzending van de prijs naar het opgegeven adres van de winnaar. Behoudens de prijswinnaar(s) ontvangen de deelnemers geen bericht van LGCN. Er wordt niet over de uitslag gecorrespondeerd. Een prijswinnaar kan maximaal één prijs winnen. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld.

14. Prijswinnaars dienen op de onder punt 13 genoemde e-mail uiterlijk binnen 2 weken te reageren. LGCN zal vervolgens een afspraak met de prijswinnaar maken om de prijs bij de prijswinnaar te bezorgen (tenzij deze reeds verzonden is). De winnaars dienen zich (indien daar naar wordt gevraagd) bij bezorging met een volgens de wet goedgekeurd document te identificeren als de persoon die zich heeft opgegeven en de bevestiging van het winnen van de prijs te overleggen. Indien de winnaar niet binnen de gestelde periode op voormelde e-mail reageert, zal dit leiden tot diskwalificatie van de winnaar en wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.

15. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Kansspelbelasting

16. LGCN zal zorgdragen voor het betalen en de aangifte van kansspelbelasting.

Aansprakelijkheid

17. LGCN en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit een Kanspel voortvloeiende handelingen.

18. LGCN en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.

19. LGCN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. LGCN verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijzen.

20. Aan druk- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

21. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van LGCN en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand. Op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

22. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan LGCN om hun namen, alsmede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.