Actievoorwaarden voor Voorspel de Formule 1

Op deze pagina zijn de actievoorwaarden voor de eenmalige actie 'Voorspel de Formule 1'.

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Ziggo Sport georganiseerde actie ‘Voorspel de Formule 1' (verder te noemen: de actie).

2. Deze actie is geïnitieerd door Ziggo Sport, gevestigd aan MediaPark, te Hilversum; De actie loopt van maandag 22 maart tot en met zondag 28 maart 16.00.

3. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

4. Ziggo Sport behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

5. Onder de deelnemers zijn er 5 prijs te verdelen (zie Prijs). De winnaars worden na afloop van het Formule 1 seizoen bekend gemaakt.

6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

7. De winnaar wordt tijdens de actieperiode via een persoonlijk emailbericht op de hoogte gebracht.

8. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijs

9. Onder de deelnemers zijn er 5 prijzen te verdelen: officiële teampolo's van Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes en Alpha Tauri.

10. De winnaars worden geselecteerd door Ziggo Sport.

11. Ziggo Sport behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs.

12. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld; Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

13. Deelname aan de actie is gratis.

14. Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina.

15. Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft.

16. Zodra de inzending van de deelnemer binnen is, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs.

17. Ziggo Sport heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

18. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Ziggo Sport inzake deze actie neemt.

Te verrichten prestatie en bepaling winnaar

19. Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

- Hij/zij moet zijn/haar juiste gegevens opgeven.
- Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs.

20. De winnaar dient uiterlijk 48 uur na de bekendmaking te reageren op het persoonlijke emailbericht dat hij/zij ontvangt van Ziggo Sport op het door hem/haar opgegeven emailadres. Wanneer de winnaar daar niet aan voldoet, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs.

21. De prijs wordt vergeven aan de deelnemer die de voorspelling voor Voorspel de GP het beste heeft ingevuld. Hierbij wordt er allereerst gekeken naar het aantal goede antwoorden op de vragen met 1 antwoord mogelijk. Vervolgens (bij gelijke stand) wordt er gekeken naar de vraag over de coureurs die 0 punten gaan behalen. Wanneer er dan nog deelnemers gelijk staan wordt er gekeken naar de vragen waar er om een nummeriek antwoord gevraagd wordt. Hierbij wordt er naar de gemiddelde procentuele afwijking van de goede antwoorden. Degene bij wie deze zo klein mogelijk is wint.

Uitsluitingen

22. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname.

23. Ziggo Sport behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.

24. Ziggo Sport behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.

25. Ziggo Sport is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.

26. Ziggo Sport is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.

27. Ziggo Sport is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs.

28. Ziggo Sport, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Ziggo Sport betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.

29. Medewerkers van Ziggo Sport, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken zijn van deelname aan deze actie uitgesloten.

30. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Intellectueel eigendom

31. De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

Toepasselijk recht en klachten

32. Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.

33. Ziggo Sport handelt inzake de actie in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen.

34. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Ziggo Sport georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Ziggo Sport kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Ziggo Sport, gevestigd aan MediaPark, te Hilversum onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

35. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum.

Hoe behandelen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt worden vastgelegd in een bestand van Ziggo Sport. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Ziggo Sport, gevestigd aan MediaPark, te Hilversum.

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van Ziggo Sport van toepassing zoals weergegeven op https://www.ziggosport.nl/priv... en https://www.ziggosport.nl/cook... zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.